Версия за печат

BG-Твърдица

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

06

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.07.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000590704

BG342, Община Твърдица, гр.Твърдица, пл.”Свобода”№1, За: Атанас Атанасов, България 8890, Твърдица, Тел.: 0454 42311, E-mail: oba_tv@abv.bg, Факс: 0454 44049

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.tvarditsa.org/index2.php.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.tvarditsa.org/index2.php?lang=bg&page=76.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

270000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр.Твърдица -Главен водопроводен клон I- ниска зона - от о.к. 221 до о.к.108 , гр.Твърдица, общ.Твърдица”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45332200

Описание:

Строителни и монтажни работи на водоснабдителни инсталации


Срок за получаване на офертите

14/08/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши на 15.08.2017г. в 10:00 часа в сградата на Община Твърдица, на адрес: :гр.Твърдица, пл.”Свобода”№1. Могат да присъстват представители на участниците и средствата за масова информация.

Дата на изпращане на настоящата информация

28/07/2017  (дд/мм/гггг)