Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД-44-13#1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.07.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1310631880039

BG421, Национална агенция за приходите, Териториална дирекция на НАП Пловдив, гр. Пловдив, ул. Скопие № 106, За: A, Терзов, А.Филипова, България 4004, Пловдив, Тел.: 032 935606; 032 935744, E-mail: a.terzov@ro16.nra.bg, Факс: 032 679757

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nap.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://nap.bg/news?id=3339.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

4000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили на ТД на НАП Пловдив, находящи се в градовете Пазарджик, Стара Загора, Смолян, Кърджали и Хасково“ с 5 обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1: „Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили на ТД на НАП Пловдив, находящи се в офис Пазарджик“. Обособена позиция № 2: „Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили на ТД на НАП Пловдив, находящи се в офис Стара Загора“. Обособена позиция № 3: „Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили на ТД на НАП Пловдив, находящи се в офис Смолян“. Обособена позиция № 4: „Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили на ТД на НАП Пловдив, находящи се в офис Кърджали “. Обособена позиция № 5: „Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили на ТД на НАП Пловдив, находящи се в офис Хасково“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50112300

Описание:

Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили


Срок за получаване на офертите

07/08/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Достъпът до Oбявата за събиране на оферти, заедно с приложените към нея "Изисквания за участие. Критерий за възлагане за всички обособени позиции","Пълно описание.Технически спецификации. Изисквания за изпълнението", образци и проекти на договори, за съответната обособена позиция е неограничен, пълен, безплатен и пряк в раздел "Профила на купувача" на официалния сайт на Национална агенция за приходите - www.nap.bg. Офертите се подават в сградата на Териториална дирекция на НАП Пловдив, гр. Пловдив, ул."Скопие” № 106, ет.1, стая 110, деловодството, в срок до 07.08.2017г., 17:30 часа. Заседанието на назначената от възложителя комисия ще се проведе на 08.08.2017г. в 10:30 часа - в административната сграда на ТД на НАП Пловдив, гр.Пловдив, ул. „Скопие” № 106, стая № 1010, етаж 10. Възложителят ще удължи срока за получаване на оферти с три дни, когато в първоначално определения срок са получени по - малко от три оферти по обособена позиция. След изтичане на удължения срок, Възложителят ще разгледа и оцени получените оферти, независимо от техния брой. Назначената от Възложителя комисия ще проведе публично заседание от 10:30 часа в първия работен ден след изтичане срока за получаване на оферти в административната сграда на ТД на НАП Пловдив, гр.Пловдив, ул. „Скопие” № 106, стая № 1010, етаж 10.При отваряне на офертите и обявяване на ценовите предложения могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

28/07/2017  (дд/мм/гггг)