Версия за печат

BG-с. Невестино

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

5

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.07.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000261541

BG415, община Невестино, ул. Владимир Поптомов 17, За: Десислава Симеонова, България 2595, с. Невестино, Тел.: 07915 2230, E-mail: obshtinanevestino@abv.bg, Факс: 07915 2210

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.obshtinanevestino.kncity.info.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.obshtinanevestino.kncity.info/index.php/proceduri-zop.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

187057.07 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Ремонтни дейности на пътища и съоръжения в Община Невестино, със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1- Ремонт на път KNL2165 /III-622, Четирци-Ваксево/ Друмохар - Еремия - Невестино /II-62/, Обособена позиция № 2 - Основен ремонт на мост L – 5.00 m в с. Еремия

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233120

Описание:

Строителни и монтажни работи на пътища


Срок за получаване на офертите

09/08/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

25/07/2017  (дд/мм/гггг)