Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

21-39-59

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

24.07.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

BG411, Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий № 3, За: Дорианна Димитрова, България 1092, София, Тел.: 02 9220683, E-mail: d.m.dimitrova@mod.bg, Факс: 02 9515169

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pp.mod.bg/MO-DOA-2017-033.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

46032.72 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Изработване на наградни знаци"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

18512200 (QA11) , 18530000 (IA07)

Описание:

Медали (За събития и прояви )
Подаръци и награди (Аксесоар за )


Срок за получаване на офертите

04/08/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

24/07/2017  (дд/мм/гггг)