Версия за печат

BG-Пазарджик

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2017-10

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.07.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 130072241

BG423, Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Пазарджик АД, ул. Болнична 15, За: Стоянка Михайлова, България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 408603, E-mail: mbal_pz_op@abv.bg, Факс: 034 408766

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mbal-pz.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://goo.gl/EZavrz.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

158550 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Ремонт на операционни зали в сградата на МБАЛ Пазарджик АД”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000, 45430000, 45420000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Работи по полагане на подови настилки и стенни облицовки
Монтажни работи на дограма, интериорни и други завършващи елементи


Срок за получаване на офертите

07/08/2017 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Публичното отваряне на получените оферти ще се състои на 09.08.2017г. от 08:00 часа в „МБАЛ Пазарджик” АД , гр. Пазарджик, ул. Болнична 15, Деканат, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители. Не се допуска до участие в процедурата участник, който не отговаря на законовите изисквания или на някое от условията на Възложителя Пълен достъп до обявата за провеждане на настоящата обществена поръчка и Документацията към нея, ведно с образците на документи са публикувани на Профила на купувача на Възложителя: http://www.mbal-pz.com/профил-на-купувача https://goo.gl/EZavrz

Дата на изпращане на настоящата информация

21/07/2017  (дд/мм/гггг)