Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

22-27-163

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.07.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

BG412, Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий № 3, За: инж. И. Канева и инж. Р. Цветанова, Виетнам 1092, София, Тел.: 02 9220744; 02 9220714, E-mail: i.kaneva@mod.bg, Факс: 02 9879693

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pp.mod.bg/MO-GDInfrO-3-2017-003.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

115250 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на обществената поръчка е проектиране и изпълнение на обект „ВР2927 частично разрушаване и възстановителни работи на пристройката към административната сграда на военно окръжие –Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис I №55“. който включва: 1. Изработване на инвестиционен проект във фаза „Работен проект” в съответствие с изискванията на Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и Заданието за проектиране – Приложение №20 от указанията за провеждане на обществената поръчка, в т.ч.: 1.1. Изготвяне на инженерно-геоложки доклад в обем, необходим за изработване на проектната документация; 1.2. Архитектурно заснемане на предвидените за премахване II, III и IV етажи от 4-етажната пристройка. 1.3. Заснемане на предвидения за запазване първи етаж на 4-етажната пристройка, който подлежи на цялостно запазване, в т.ч. на съществуващата таванска конструкция над първия етаж и на всички изпълнени инсталации на този етаж като цяло; 2. Изготвяне на подробни количествено-стойностни сметки (КСС) за обекта по всички части на инвестиционния проект. 3. Упражняване на авторски надзор по всички части на проекта в съответствие с разпоредбите на Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове към него. 4. Изпълнение на разрушителни, демонтажни и СМР, съгласно изготвения работен инвестиционен проект по т. 1.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45111100, 45453000

Описание:

Разрушителни работи
Строителни работи по възстановяване и възобновяване


Срок за получаване на офертите

21/08/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Обявата, документацията и приложенията към нея са публикувани на интернет страницата на Министерство на отбраната, в раздел „Профил на купувача“: http://pp.mod.bg/MO-GDInfrO-3-2017-003 Място, дата и час на отваряне на офертите: град София, Министерство на отбраната, ул. „Дякон Игнатий“, № 3, на 25.08.2017 г. от 14:00 ч. Отварянето на получените оферти протича по реда на чл. 97, ал. 1-4 от ППЗОП. При отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

21/07/2017  (дд/мм/гггг)