Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

З-145

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.07.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831605795

BG411, УМБАЛ Александровска ЕАД, ул. Свети Георги Софийски №1, За: Гергана Дерменджиева, България 1431, София, Тел.: 02 9230628, E-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com, Факс: 02 9230646

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://op.alexandrovska.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

269999 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Настоящата поръчка е за основен ремонт и/или основно обновяване на покриви, хидроизолации и хидроизолационни системи (включват откриване и отстраняване на течове от покриви, ремонти по плоски покриви с битумна изолация и скатни покриви с ЛТ ламарина на сградите на УМБАЛ "Александровска" ЕАД, подмяна на воронки и отпушване на водосточни тръби, тенекеджийски работи по покриви и др.).

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45261900

Описание:

Работи по ремонт и поддържане на покриви


Срок за получаване на офертите

03/08/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Възложителят предоставя пълен достъп до документацията за участие на следния електронен адрес: http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20170719hXyQ3501382 Отварянето на офертите ще се състои на 04.08.2017 г. от 14:00 ч. в Заседателната зала на административната сграда на УМБАЛ "Александровска" ЕАД. Отварянето на офертите ще се извърши в съответствие с чл.97, ал.3 от ППЗОП, на него могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

19/07/2017  (дд/мм/гггг)