Версия за печат

BG-Шабла

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

005

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.07.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000852957

BG332, Община Шабла, ул. Равно поле № 35, За: Ивелина Димитрова, България 9680, Шабла, Тел.: 05743 5037, E-mail: stz@ob-shabla.org, Факс: 05743 4204

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.shabla.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.info-m.eu/shabla/?cat=90.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

30250.01 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Информираност и публичност в рамките на проект № 16.5.2.063 „Безгранично здраве чрез спорт и сътрудничество – обединени в битката срещу заболяванията“, изпълняван от община Шабла в трансгранично партньорство с град Хършова, Румъния и Румънското Сдружение Ойна, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.“, с две обособени позиции: Обособена позиция №1: Информираност и публичност чрез предоставяне на услуги по графичен дизайн и изработка на информационни материали, запазена по реда на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение. Обособена позиция №2: Информираност и публичност чрез предоставяне на услуги по организиране на събития и медийни изяви

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22000000, 22140000, 22150000, 22120000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти
Диплянки
Брошури
Публикации


Срок за получаване на офертите

31/07/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
проект № 16.5.2.063 „Безгранично здраве чрез спорт и сътрудничество – обединени в битката срещу заболяванията“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.

Друга информация

За обособена позиция №1, в случаите за доказване на изискуем капацитет по чл. 12, ал. 6 от ЗОП, ако специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания ще ползват капацитета на подизпълнители или на трети лица, то подизпълнителите или третите лица трябва също да са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители, посочените критерии за подбор се прилагат за подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, които те ще изпълняват. В случай, че участниците ползват подизпълнители, в офертата следва да се представи доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва капацитета на трети лица, последните трябва да отговарят на критериите за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет. В случай, че участникът ще ползва капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи в офертата документи за поетите от третите лица задължения.

Дата на изпращане на настоящата информация

19/07/2017  (дд/мм/гггг)