Версия за печат

BG-Етрополе

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.07.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 122078951

BG412, МИР И ЕООД, гр.Етрополе обл.Софийска, За: Мими Иванова, България 2180, Етрополе, Тел.: 0720 65040, E-mail: mir_i@abv.bg, Факс: 0720 65040

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mir-i.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://mir-i.com/mir/index.php/profil-na-kupuvacha.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

65000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дървообработваща машина - многолистов циркуляр за оборудване на дърводелски цех“, за изпълнение на дейност по проект № 10 – СтН/04.05.2017 г. с наименование: „Оборудване на дърводелски цех и разкриване на едно ново работно място в „МИР-И“ ЕООД, предприятие за хора с увреждания“ гр.Етрополе

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

42642100

Описание:

Машини за обработване на дърво


Срок за получаване на офертите

24/07/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

17/07/2017  (дд/мм/гггг)