Версия за печат

BG-Бургас

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-197

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.07.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201446

BG341, Национална здравноосигурителна каса , чрез РЗОК-Бургас, парк Езеро, За: Иван Иванов, България 8000, Бургас, Тел.: 056 806675, E-mail: burgas@nhif.bg, Факс: 056 806613

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nhif.bg/web/guest/1121.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

2916.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Обслужване на персонала на РЗОК-Буртас от служба по трудова медицина

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


Срок за получаване на офертите

01/08/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Неразделна част към обявата са Техническите изисквания и указания за офериране, заедно с приложенията. Техническите изисквания и указания за офериране могат да бъдат получени на адрес http://www.nhif.bg/web/guest/1121

Дата на изпращане на настоящата информация

14/07/2017  (дд/мм/гггг)