Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

21-38-42

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.07.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

BG412, Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий № 3, За: инж. П. Нелов, инж. Мариана Кирилова, България 1092, София, Тел.: 02 9220794; 02 9220711, E-mail: m.kirilova@mod.bg, Факс: 02 9220784

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pp.mod.bg/MO-GDInfrO-3-2017-002.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

209973 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на обществената поръчка е извършване на строително – монтажни работи за изграждане на пожароизвестителна инсталация /ПИИ/ взривобезопасен тип в десет броя взривоопасни склада (№№ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14) и конвенционална ПИИ в седем броя складове и лаборатория с нормална пожароопасност, намиращи се във ВР 1700 „Калояновец“ на в.ф. 24150 гр. Стара Загора. ПИИ да се изгради съгласно одобрен от Възложителя Инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ /РИП/ по части „Пожароизвестяване“ и „Пожарна безопасност“. Целта е да се изгради и запусне в редовна експлоатация ПИИ за откриване и локализиране на пожар в ранния му стадий съгласно нормативните изисквания за складове и лаборатория с конкретно определени за всеки един от тях Клас на функционална пожарна опасност и Категория по пожарна опасност.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45312000

Описание:

Работи по инсталиране на пожаро-, сигнално-охранителни известителни системи и на антени за жилищни сгради


Срок за получаване на офертите

28/07/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

13/07/2017  (дд/мм/гггг)