Версия за печат

BG-Кърджали

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2848

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.07.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 108501669

BG425, МБАЛ Д-р Атанас Дафовски АД, бул.Беломорски №53, За: Снежана Карагьозова, България 6600, Кърджали, Тел.: 0631 68241, E-mail: hospital_kj@abv.bg, Факс: 0361 68295

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.hospital-kj.com/index.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.zop.hospital-kj.com/offer/6/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на настоящата поръчка е избор на медико–диагностична лаборатория за извършване на микробиологични и вирусологични изследвания, необходими за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр. Кърджали във връзка със сключен договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки с НЗОК за 2017г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85111810

Описание:

Услуги по изследване на кръвта


Срок за получаване на офертите

24/07/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертата, поставена в запечатан непрозрачна опаковка с посочен предмет на поръчката, адрес за обратна кореспонденция и телефон, факс и електронен адрес, следва да бъде представена в деловодството на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД – гр.Кърджали, бул. ”Беломорски” № 53 в указания в поканата срок и час. Отварянето на получените оферти ще извърши на публично заседание, което ще се проведе на 01.08.2017г. от 12,00 часа в залата на етаж V в сградата на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД, гр.Кърджали. По време на публичното заседание на комисията имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, съгласно изискванията на чл.97, ал.3 от ППЗОП Достъп до документацията, техническите спецификации и образците свързани с изпълнението на поръчката могат да бъдат получени на посочения интернет адрес на възложителя.

Дата на изпращане на настоящата информация

13/07/2017  (дд/мм/гггг)