BG-Бургас

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ЗОП-00-3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.07.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1310631880024

BG341, Национална агенция за приходите, ТД на НАП Бургас, ул. Цар Петър, № 5 Б, За: В. Маринова, България 8000, Бургас, Тел.: 056 878140, E-mail: v.marinova@ro02.nra.bg, Факс: 056 878152

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nap.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://nap.bg/news?id=3321.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

2000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предоставяне на технически услуги по отстраняване на аварии на сградите на ТД на НАП Бургас в град Ямбол

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71356000

Описание:

Технически услуги


Срок за получаване на офертите

24/07/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Достъпът до Oбявата за събиране на оферти, заедно с приложените към нея образци и проект на договор е неограничен, пълен, безплатен и пряк в раздел "Профила на купувача", рубрика "Събиране на оферти с обява или покана" на официалния сайт на Национална агенция за приходите - www.nap.bg. Оферти се подават в деловодството на ТД на НАП Бургас, в грБургас, ул.Цар Петър, № 5 Б, до 17.30 ч. на деня, указан в обявата като краен срок. Възложителят ще удължи срока за получаване на оферти с минимум три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. След изтичане на удължения срок, Възложителят ще разгледа и оцени получените оферти, независимо от техния брой. Назначената от възложителя комисия ще проведе публично заседание от 11:00 ч. в първия работен ден след изтичане на срока за получаване на оферти в административната сграда на ТД на НАП Бургас, гр. Бургас, ул. Цар Петър, № 5 Б. При отваряне на офертите и обявяване на ценовите предложения могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/07/2017  (дд/мм/гггг)