Версия за печат

BG-Сливен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

234

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.07.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 119002144

BG342, Център за спешна медицинска помощ, Бул.Христо Ботев №1А, За: ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР - МИГЛЕНА КОЛАРОВА, България 8801, Сливен, Тел.: 044 624050, E-mail: csmpsliven@abv.bg, Факс: 044 624050

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://csmp-sliven.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://csmp-sliven.com/index.php/profil/profil.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

30500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Осигуряване на храна на служителите на ЦСМП Сливен и на филиалите му в градовете Сливен, Нова Загора , Твърдица и Котел по Наредба №11 на МЗ и МТСП от 21.12.2005 г. чрез ваучери за 2017 г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти


Срок за получаване на офертите

24/07/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

11/07/2017  (дд/мм/гггг)