Версия за печат

BG-Шабла

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

004

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.07.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000852957

BG332, Община Шабла, ул. Равно поле № 35, За: Ивелина Димитрова, България 9680, Шабла, Тел.: 05743 5037, E-mail: stz@ob-shabla.org, Факс: 05743 4204

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.shabla.info/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.info-m.eu/shabla/?cat=89.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

199877.5 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Строително монтажни работи в изпълнение на проект с предмет: „Повишаване на енергийната ефективност в Поликлиника – гр. Шабла, община Шабла”, финансиран от Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45453000, 45000000

Описание:

Строителни работи по възстановяване и възобновяване
Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

31/07/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Във връзка с възможността, която чл.114 от ЗОП предвижда, с настоящата покана Възложителят посочва, че към датата на откриване на процедурата не е осигурено финансиране. В този смисъл и изпълнението на договора се отлага до датата на подписване на Договора за финансиране между Националния доверителен екофонд и възложителя (в качеството му на бенефициер). Всяка от страните може да поиска писмено прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му в случай на неосигурено финансиране. Допълнителна информация се съдържа в проекта на договор.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/07/2017  (дд/мм/гггг)