Версия за печат

BG-Дупница

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

42-01-82

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.07.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000261630

BG415, Община Дупница, пл. Свобода 1, За: инж.Иван Бельов – Началник отдел “Строителство”, България 2600, Дупница, Тел.: 0701 59298, E-mail: admin_dupnitsa@dupnitsa.bg, Факс: 0701 59257

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.dupnitsa.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://e-obp.eu/bp/Dupnitsa.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

245767.63 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на поръчката e "Строително -монтажни работи “Укрепване на десния бряг на река Бистрица в границите на урбанизираната територия на гр.Дупница, община Дупница, област Кюстендил в участъка от км 1+220 до км 1+480""

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

20/07/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите - 21.07.2017 г., 14:00 часа. Място за отваряне на офертите - Община Дупница, гр. Дпница, пл. "Свобода" № 1, ет. 4. Допълнителна информация може да се получи на горепосочения телефон. Пълната документация за поръчката е публикувана в електронната страница на Възложителя, раздел Профил на купувача, в досието на самата поръчка.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/07/2017  (дд/мм/гггг)