Версия за печат

BG-ДВЕ МОГИЛИ

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

666

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.07.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000530529

BG323, ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, бул. БЪЛГАРИЯ 84, За: инж. Марин Маринов, България 7150, ДВЕ МОГИЛИ, Тел.: 08141 2254, E-mail: obshtina@dvemogili.bg, Факс: 08141 2254

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dvemogili.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sop.bg/dvemogili-681/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

89674.38 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Обект : „ Реконструкция покрив ДГ”Св.св.Кирил и Методий „ в гр.Две могили" Първи етап: Реконструкция покрив на блок А-А и мълниеотводна инсталация

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


Срок за получаване на офертите

19/07/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

04/07/2017  (дд/мм/гггг)