Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

Д-1570

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.06.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831605813

BG411, Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Свети Наум ЕАД, ул. Доктор Любен Русев № 1, За: Станислава Бачева, България 1113, София, Тел.: 02 9702101, E-mail: svnaum.obshtestveni_porachki@abv.bg, Факс: 02 8709309

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.svnaum.com/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/obyava/item/433-op-89-dostavka-i-instalirane-na-ups-sistema-160kva-144kw-za-nuzhdite-na-otdelenie-po-obrazna-diagnostika-pri-mbalnp.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

42000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на обществената поръчка е “Доставка и инсталиране на UPS система 160 kVA/144kW за нуждите на отделение по „Образна диагностика“ при МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД” Предмета на обществена поръчка включва: Доставка и инсталация на един брой нова UPS система 160 kVA/144kW с нов батериен комплект, предназначен за непрекъсваемо електрозахранване на медицинско оборудване, пускане в експлоатация и обучение на персонала, изграждане на табло „входно/изходно/външен бай-пас за оборудването.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30237280

Описание:

Захранващи устройства


Срок за получаване на офертите

04/07/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще се отварят на 05.07.2017 година в 10.30 часа на адрес гр. София, ул. Доктор Любен Русев №1, административна сграда,учебна зала на ДКБ

Дата на изпращане на настоящата информация

27/06/2017  (дд/мм/гггг)