Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1781

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.06.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

BG411, Изпълнителна агенция по околна среда, Бул. Цар Борис III № 136, За: Радослава Шоевска - Ризова - началник на отдел ЛКПХО, България 1618, София, Тел.: 02 8557871, E-mail: shoevska@eea.government.bg, Факс: 02 9559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/39_OP.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Сервизно обслужване на анализатори за определяне общ въглерод, органичен въглерод и азот Shimadzu и Analytik Jena и доставка на консумативи“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50410000, 31000000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на уреди и апарати за измерване, проверка и изпитване
Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление


Срок за получаване на офертите

03/07/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

26/06/2017  (дд/мм/гггг)