Версия за печат

BG-Велико Търново

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.06.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 176987022

BG321, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, гр. Велико Търново , ул. Славянска № 5, За: Петя методиева Карайванова, България 5000, Велико Търново, Тел.: 088 4910971, E-mail: www.RVS_04@nvms.government.bg, Факс: 062 603159

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.RVS_04@nvms.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.babh.government.bg.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

40000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на жива атенуирана ваксина срещу болестта "Заразен нодуларен дерматит" по говедата

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33651690

Описание:

Ваксини за ветеринарната медицина


Срок за получаване на офертите

30/06/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

23/06/2017  (дд/мм/гггг)