Версия за печат

BG-Търговище

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.06.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 176986397

BG334, Областна дитекция по безопасност на храните Търговище, бул. 29-ти Януари 2, За: Анелия Цонева, България 7700, Търговище, Тел.: 0601 63416, E-mail: RVS_25@nvms.government.bg, Факс: 0601 63416

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://babh.government.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://babh.government.bg/op/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

40000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на жива атенуирана ваксина срещу болестта "Заразен нодуларен дерматит" по говедата

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33651690

Описание:

Ваксини за ветеринарната медицина


Срок за получаване на офертите

30/06/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Програма за контрол за трансграничните екзотични болести по животните, одобрена с решение за безвъзмездна пмощ /ГРАНТ/, одобряващо приноса на съюза към спешните мерки за борба с екзотичните болести в българия през 2017 и 2018 година. Номер на решението: SANTE/VP/2017/10527/Екзотични болести/BG

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

23/06/2017  (дд/мм/гггг)