Версия за печат

BG-гр.Стара Загора

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3483-рд

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.06.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 176987168

BG344, Областна дирекция по безопасност на храните-Стара Загора, гр.Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимий” 19 А, За: д-р Дамян Миков Миков, България 6000, гр.Стара Загора, Тел.: 0359 882055010, E-mail: rvms_stz@mbox.contact.bg, Факс: 0359 042601485

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.babh.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.babh.government.bg.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

40000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на жива атенуирана ваксина срещу болестта „Заразен нодуларен дерматит“ по говедата

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

03321100

Описание:

Домашни говеда


Срок за получаване на офертите

30/06/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. Опаковката с офертата трябва да съдържа: 1.1 Опис на представените документи – свободен текст; 1.2. Оферта /Приложение № 1/ 1.3. Представяне на участник /Приложение № 2/ 1.4. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) -Приложение №3 , 1.5. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП) -Приложение №4 . 1.6. декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник/ подизпълнител по образец в Приложение № 5; 1.7. копие от лиценз за търговия на едро на участника, издаден по реда на ЗВД или копие на договор с лице, притежаващо такъв лиценз; 1.8. копие на документа, удостоверяващ разрешаването за употреба на територията на Република България 1.9. копие на сертификата за Добра производствена практика (ДПП), издаден на производителя на ваксината. 1.10.копие от документ, удостоверяващ правото на участника да разпространява продукта на територията на Република България, в случай че участникът е различен от притежателя на лиценза за употреба. 1.11. Документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е участникът е обединение, което не е юридическо лице; 1.12. Декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП - Приложение №10 /когато е приложимо/ 1.13. Техническо предложение, съдържащо: а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника; б) техническо предложение за изпълнение на поръчката /Приложение № 6 в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя. Техническото предложение следва да съдържа описание на стоката, предмет на поръчката и да е придружено от документи, описващи предлаганите изделия – официална брошура, разпечатка на интернет страницата на вносител / производител или друго по преценка на участника. Същите не трябва да съдържат цени. в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по образец в /Приложение № 7/; г) декларация за срока на валидност на офертата по образец в Приложение № 8; В случай, че участникът прецени, че в подадената от него оферта има конфиденциална информация, във връзка с наличието на търговска тайна, която не иска да се разкрива от Възложителя, той следва да посочи това обстоятелство в Техническото предложение. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка. д) копие от кратка характеристика на продукта на български език; е) копие от листовка на продукта на български език. 1.12. Ценовото предложение – Приложение № 9. Ценовото предложение се представя в оригинал, подпечатано и подписано от законния представител на съответния участник, или от лице изрично упълномощено да подписва офертата. Офертата трябва да съдържа списък на приложените документи, а всяка страница от съдържанието й следва да е подписана и номерирана с пореден номер на страницата от участника. Съдържанието на офертата се представя в запечатана, непрозрачна опаковка от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса на Възложителя. Върху опаковката на офертата участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес. Участникът следва да посочи наименованието на обществената поръчка, по която кандидатства. Офертите трябва да бъдат представени и адресирани до ОДБХ-Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимий” 19 А - деловодство. При изготвяне на офертата участникът трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя в приложената към настоящата обява документация.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/06/2017  (дд/мм/гггг)