Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.06.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 176986618

BG421, Областна дирекция по безопасност на храните Пловдив, гр.Пловдив, бул. Марица № 86, За: д-р Камен Атанасов Янков, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 626318, E-mail: fsd_plovdiv@b-trust.org, Факс: 032 626318

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://babh.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://babh.government.bg/op/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

40000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на жива атенуирана ваксина срещу болестта "Заразен нодуларен дерматит" по говедата

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33651690

Описание:

Ваксини за ветеринарната медицина


Срок за получаване на офертите

30/06/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

23/06/2017  (дд/мм/гггг)