BG-Пазарджик

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.06.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 176986949

BG423, Областна дирекция по безопасност на храните гр. Пазарджик, ул.Найчо Цанов4, За: Таня Илчева, България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 444679, E-mail: rvms_tania@cybcom.net, Факс: 034 444212

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.babh.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.babh.government.bg.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

40000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на жива атенуирана ваксина срещу болестта "Заразен нодуларен дерматит" по говедата

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33651690

Описание:

Ваксини за ветеринарната медицина


Срок за получаване на офертите

03/07/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

23/06/2017  (дд/мм/гггг)