Версия за печат

BG-Добрич

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.06.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 176986526

BG332, Областна дирекция по безопасност на храните - Добрич, ул. Генерал Киселев №2, За: д-р Розалина Брайкова, България 9300, Добрич, Тел.: 058 602053, E-mail: RVS_08@nvms.government.bg, Факс: 058 605598

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.babh.government.bg/bg/Page/public-ord.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.babh.government.bg/op/items/files?id=87.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

40000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на жива атенуирана ваксина срещу болестта „Заразен нодуларен дерматит“ по говедата в ОДБХ Добрич

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33651690

Описание:

Ваксини за ветеринарната медицина


Срок за получаване на офертите

30/06/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Програма за контрол на трансграничните екзотични болести по животните, одобрена с РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ /ГРАНТ/, ОДОБРЯВАЩО ПРИНОСА НА СЪЮЗА КЪМ СПЕШНИТЕ МЕРКИ ЗА БОРБА С ЕКЗОТИЧНИ БОЛЕСТИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2017 И 2018 Г. Номер на Решението: SANTE/VP/2017/10527/ЕКЗОТИЧНИ БОЛЕСТИ/BG.

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

23/06/2017  (дд/мм/гггг)