Версия за печат

BG-Костинброд

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

684

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.06.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 176986290

BG412, Областна дирекция по безопасност на храните - София област, ул.Ломско шосе № 22, За: Росица Димитрова, България 2230, Костинброд, Тел.: 088 8656045, E-mail: rvms_kostinbrod@abv.bg, Факс: 072 166092

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.babh.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.babh.government.bg/op/ca0882dec06a1c85c74d41ea9522986b.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

40000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ДОСТАВКА НА ЖИВА АТЕНУИРАНА ВАКСИНА СРЕЩУ БОЛЕСТТА „ЗАРАЗЕН НОДУЛАРЕН ДЕРМАТИТ“ ПО ГОВЕДАТА"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33651690

Описание:

Ваксини за ветеринарната медицина


Срок за получаване на офертите

30/06/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на възложителя. Офертата се изготвя по приложените към обявата образци, публикувани на следния адрес на профила на купувача: http://www.babh.government.bg/op/ca0882dec06a1c85c74d41ea9522986b При подписване на договора, изпълнителят е длъжен да представи документите по чл.112, ал.1 от ЗОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/06/2017  (дд/мм/гггг)