Версия за печат

BG-Бургас

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1611

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.06.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000056814

BG341, Община Бургас, ул. Александровска № 26, За: Гергана Стоянова, България 8000, Бургас, Тел.: 056 907288, E-mail: ge.stoyanova@burgas.bg, Факс: 056 56860912

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.burgas.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/31470.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69900 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на химически препарати за почистване и обеззаразяване на водата и материали за поддръжка на басейните- общинска собственост“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

24962000

Описание:

Химически продукти, използвани за обработка на вода


Срок за получаване на офертите

29/06/2017 , 17:15 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Посочената прогнозна стойност, в Раздел II е максимално предвидения финансов ресурс на Възложителя. Публичното заседание на Комисията ще се състои на 30.06.17 г., от 10:00 ч., в сградата на Община Бургас, ст. 202.

Дата на изпращане на настоящата информация

21/06/2017  (дд/мм/гггг)