Версия за печат

BG-Елхово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

4

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.06.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540070

BG343, ЮИДП ДП ТП Държавно горско стопанство Елхово, ул.Сан Стефано № 13, За: инж. Николай Ат. Мишинев, България 8700, Елхово, Тел.: 0478 88262, E-mail: dgselhovo@uidp-sliven.com, Факс: 0478 88

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dgselhovo.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/1174.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

2000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на възложителя, за нуждите на ТП „ДГС Елхово”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79822100

Описание:

Услуги по изработване на печатни форми


Срок за получаване на офертите

29/06/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

21/06/2017  (дд/мм/гггг)