Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ЗОП-12-00-6

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.06.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 131063188

BG411, Национална агенция за приходите, бул. Княз Александър Дондуков № 52, За: Р. Гигов, България 1000, София, Тел.: 02 98593532, E-mail: r.gigov@nra.bg, Факс: 02 98593099

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://nap.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://nap.bg/news?id=3300.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

165000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Строително-монтажни работи в самостоятелни обекти в административна сграда на ТД на НАП ГДО, гр. София, ул. Аксаков №29"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45331100, 45410000, 45421131, 45432111, 45442100

Описание:

Строителни и монтажни работи на отоплителни тръбопроводни инсталации
Работи по полагане на мазилка
Монтажни работи на врати
Работи по полагане на гъвкави подови покрития
Работи по боядисване


Срок за получаване на офертите

11/07/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Максимално допустимата стойност на поръчката е 165 000.00 лв. без ДДС. Достъпът до Oбявата за събиране на оферти, заедно с приложените към нея образци и проект на договор е неограничен, пълен, безплатен и пряк в раздел "Профила на купувача", рубрика "Събиране на оферти с обява или покана" на официалния сайт на Национална агенция за приходите - www.nap.bg. Оферти се подават в деловодството на ЦУ на НАП, в гр.София, бул. „Княз Ал. Дондуков” №52, до 17.30 ч. на деня, указан в раздел III на настоящата Информация. Възложителят ще удължи срока за получаване на оферти с три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. След изтичане на удължения срок, Възложителят ще разгледа и оцени получените оферти, независимо от техния брой. Назначената от възложителя комисия ще проведе публично заседание от 11:00 ч. в първия работен ден след изтичане на срока за получаване на оферти в административната сграда на ЦУ на НАП в гр. София, бул. "Княз Александър Дондуков" № 52. При отваряне на офертите и обявяване на ценовите предложения могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

21/06/2017  (дд/мм/гггг)