Версия за печат

BG-Стара Загора

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-55

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.06.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 833066300

BG344, Водоснабдяване и канализация ЕООД, ул. Христо Ботев №62, стая №15, За: Пламен Вълков, България 6000, Стара Загора, Тел.: 0359 42601476, E-mail: pvulkov@wik-stz.com, Факс: 00359 42601476

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.wik-stz.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op16.wik-stz.com/?p=588.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

1.„Доставка на канцеларски материали за нуждите на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора. 2. Кратко описание: Обществената поръчка е с две обособени позиции, в зависимост от вида на изделията – дали са включени в Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП: - Обособена позиция № 1 с предмет: „Доставка на канцеларски материали, описани в Техническа спецификация Приложение № 1“ - Обособена позиция № 2 с предмет: „Доставка на канцеларски материали, описани в Техническа спецификация Приложение № 2 – запазена обществена поръчка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“. Доставките по всяка една от обособените позиции ще се извършват по периодични заявки от страна на Възложителя при възникнали потребности от тях и в зависимост от финансовите му възможности в срок до 3 /три/ работни дни. В заявката ще се упоменава конкретния вид канцеларски материал, от което Възложителят има нужда, точното му количество и мястото до което ще се доставят. Всяка една от заявките ще се връчва лично на упълномощен представител на изпълнителя, по пощата - чрез обратна разписка, на ръка срещу подпис, по факс или имейл.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30192000, 30197000, 30197220

Описание:

Принадлежности за офиса
Дребно офис оборудване
Кламери


Срок за получаване на офертите

28/06/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите е по реда на чл.97, ал.3 от ППЗОП и ще се извърши на 04.07.2017 г. в 14:00 часа в заседателната зала на ЦУ на „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора, намиращо се на ул. „Христо Ботев” №62.

Дата на изпращане на настоящата информация

21/06/2017  (дд/мм/гггг)