Версия за печат

BG-Перник

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

1229

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.06.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 823073638

BG414, ВиК ООД гр. Перник, ул.Средец 11, За: Десислава Йорданова, България 2300, Перник, Тел.: 076 649817, E-mail: vik_pernik@abv.bg, Факс: 076 649831

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.vik-pernik.eu/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vik-pernik.eu/order.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на водомери за студена и топла вода с възможност за дистанционно отчитане за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ООД Перник

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

38421100

Описание:

Водомери


Срок за получаване на офертите

22/06/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1.Участниците трябва да представят оферта, която да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на възложителя. Офертата се подава на български език - на хартиен носител. Към обявата, в раздел "профил на купувача" от интернет страницата на възложителя http://www.vik-pernik.eu/ са предоставени техническа спецификация; указания за участие; образци на документи и проект на договор. 2. Срокът за изпълнение на договора е 12 месеца от датата на неговото подписване. 3.При отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците. Срокът за отваряне на оферти е на 23.06.2017г. - 10.00 часа в Административната сграда на "ВиК" ООД гр. Перник ул."Средец" № 11

Дата на изпращане на настоящата информация

19/06/2017  (дд/мм/гггг)