Версия за печат

BG-с.Чупрене

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

5

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.06.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760226

BG311, СЗДП ТП Държавно горско стопанство Миджур, ул.Асен Балкнаски № 2, За: Сашка Кирилова Василева, България 3950, с.Чупрене, Тел.: 0886 580102, E-mail: ddsmidzhur@abv.bg, Факс: 09327 2420

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170619tRYf8543847.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

4000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изграждане и поддържане на минерализовани ивици – механизирано, находящи се в териториалния обхват на СЗДП ТП ДГС "Миджур" с цел изпълнението на противопожарни мероприятия

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

75251110

Описание:

Услуги, свързани с предотвратяване на пожари


Срок за получаване на офертите

26/06/2017 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

дата и час на отваряне на офертите 27.06.2017 от 10.00 часа в административната сграда на ТП ДГС "Миджур" с.Чупрене, ул."Асен Балкански" № 2

Дата на изпращане на настоящата информация

19/06/2017  (дд/мм/гггг)