Версия за печат

BG-Ихтиман

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

688

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.06.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000776299

BG412, Община Ихтиман, бул. Цар Освободител № 123, За: инж. Тони Кацаров - заместник-кмет, България 2050, Ихтиман, Тел.: 0724 82381, E-mail: obshtina_ihtiman@mail.bg, Факс: 0724 82550

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.obshtina_ihtiman.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=93&objtype=6&obj_id=445.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

44000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Техническо поддържане и ремонт на ел. мрежите и съоръженията за външно изкуствено осветление (УО) на недвижими имоти – публична общинска собственост (улици, площади, паркове, градини и други), находящи се на територията на община Ихтиман”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50232100

Описание:

Услуги по поддържане на общественото осветление


Срок за получаване на офертите

28/06/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата, час и място на отваряне на офертите: 29.06.2017г. в административната сграда на Община Ихтиман, бул. "Цар Освободител" № 123, Заседателна зала, IV етаж, 14:00 часа. На отварянето на офертите имат право да присъстват участниците или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

16/06/2017  (дд/мм/гггг)