Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

21-01-62

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

BG411, Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий № 3, За: Милен Бонев, дирекция Отбранителна аквизиция, ул. Иван Вазов № 12, ет. 5, България 1092, София, Тел.: 02 9220882, E-mail: m.bonev@mod.bg, Факс: 02 9515169

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pp.mod.bg/MO-DOA-2017-004.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

62209.17 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Настоящата поръчка с предмет "Kонсумативи и резервни части за хардуер" има за цел сключване на едногодишен договор за доставка на консумативи и резервни части за хардуер, в съответствие с изискванията на техническа спецификация TС С 93.2343.16, по обособени позиции (ОП), както следва: ОП №1 – „Доставка на консумативи, аксесоари и принадлежности за компютри/преносими компютри“; ОП №2 – „Доставка на резервни части за компютри/преносими компютри“; ОП №3 – „Доставка на консумативи и устройства за поддържане и разширение на мрежа“; ОП №4 – „Доставка на консумативи за печатащи устройства, които не са предмет на рамковите споразумения на ЦООП“. Доставките се извършват на два етапа: първи етап - първоначална доставка и втори етап - доставки по заявка.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30200000, 30237000, 32422000, 30237200, 30237100, 32428000

Описание:

Компютърно оборудване и принадлежности
Части, аксесоари и принадлежности за компютри
Мрежови компоненти
Компютърни аксесоари
Модули и части за компютри
Разширение на мрежа


Срок за получаване на офертите

27/06/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

12/06/2017  (дд/мм/гггг)