Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

Д-1478

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.06.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831605813

BG411, Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Свети Наум ЕАД, ул. Доктор Любен Русев № 1, За: Станислава Бачева, България 1113, София, Тел.: 02 9702101, E-mail: svnaum.obshtestveni_porachki@abv.bg, Факс: 02 8709309

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.svnaum.com/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/item/407-op-88-dostavka-na-lekarstveni-produkti-prednaznacheni-za-patsienti-na-mbalnp.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

19390.97 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на обществената поръчка е "Доставка на лекарствени продукти, предназначени за пациенти на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД със заповеди за финансово подпомагане от Директора на Център „Фонд за лечение на деца", по две обособени позиции. Предмета на обществена поръчка включва: Обособена позиция № 1: „Специална доставка по Наредба №10 от 17.11.2011 година за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина на продукт с търговско наименование Inovelon (Rufinamid) 200 мг., във връзка със заповеди за финансово подпомагане № 1385/07.12.2016 г. на директора на ЦФЛД и № 375/12.04.2017 г. на директора на ЦФЛД“; Обособена позиция № 2: „Доставка на лекарствен продукт с търговско наименование Votubia 2.5 mg tabl., във връзка със заповед за финансово подпомагане №Р-1356/23.11.2016 г. на директора на ЦФЛД“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти


Срок за получаване на офертите

12/06/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

05/06/2017  (дд/мм/гггг)