Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

134

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.06.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 202766380

BG411, ДП Български спортен тотализатор, ул. Хайдушко изворче №28, За: Десислава Стоянова, България 1618, София, Тел.: 02 8181823, E-mail: d.stoyanova@toto.bg, Факс: 02 8181801

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.toto.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profile.toto.bg/ecfd295685dc1407ed5d839848ac25f1.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка, инсталиране и гаранционно обслужване на компютри и периферни устройства

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30200000

Описание:

Компютърно оборудване и принадлежности


Срок за получаване на офертите

12/06/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

05/06/2017  (дд/мм/гггг)