BG-с.Опан

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ОП-7

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.06.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000817917

BG344, Община Опан, с.Опан, община Опан, област Стара Загора, За: Виолета Кирева, България 6078, с.Опан, Тел.: 04101 2260, E-mail: opan@mail.bg, Факс: 042 603044

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.opan.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.opan.bg/bg/profil-na-kopuvacha/proceduri-po-zop..


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

24200 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Текущ ремонт общинска пътна мрежа и улична мрежа Община Опан

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45230000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на проводи и на пътища, релсови пътища и самолетни писти


Срок за получаване на офертите

09/06/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

05/06/2017  (дд/мм/гггг)