BG-Върбица

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

31.05.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120076

BG333, Североизточно държавно предприятие ДП Шумен ТП ДГС Върбица, ул.Септемврийско въстание № 133, За: Емил Димов, България 9870, Върбица, Тел.: 05391 2106, E-mail: dgs.varbitca@dpshumen.bg, Факс: 00000 0000

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dgs.varbitca.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dgs.varbitca.dpshumen.bg.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

2000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ Доставка, чрез покупка на боя, спрей, разредители и други за нуждите на ТП „ДГС Върбица“ за срок от една година“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44810000, 44832200

Описание:

Бои
Разредители


Срок за получаване на офертите

09/06/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Документацията по обявената процедура е побликувана в досието на поръчката в профила на възложителя.Отваряне и разглеждане на офертите на 12.06.2017 г. от 10:00 часа.

Дата на изпращане на настоящата информация

31/05/2017  (дд/мм/гггг)