Версия за печат

BG-Стара Загора

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-50

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.05.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 833066300

BG344, Водоснабдяване и канализация ЕООД, ул. Христо Ботев №62, стая №15, За: Пламен Вълков, България 6000, Стара Загора, Тел.: 0359 42601476, E-mail: pvulkov@wik-stz.com, Факс: 00359 42601476

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.wik-stz.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op16.wik-stz.com/?p=549.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

1.„Доставка на флокулант (полиелектролит) за технологични нужди на „ВиК” ЕООД гр. Стара Загора”. 2. Кратко описание: Доставка на синтетичен катионноактивен полиектролит с високо молекулно тегло за сгъстяване на излишна активна утайка преди метантанк и обезводняване на стабилизирана утайка след метантанк. Същият трябва да е подходящ за използване със съществуващото оборудване – инсталация за подготовка на флокулант “PMU 1000”, механични лентови сгъстители „ВТ 2000“ на „МАСС“, инсталация за подготовка на флокулант “PMU 1000”, механични лентови уплътнители „ВТ 2500“ и лентови преси „ВР 2500“ на „МАСС“. Препаратите да бъдат доставени до ПСОВ – Стара Загора в срок 10 /десет/ работни дни след подаване на писмена заявка от Възложителя. Доставките ще се извършват с транспорт на доставчика, франко ПСОВ Стара Загора, като количествата ще се уточняват в текущите писмени заявки от Възложителя. Всяка една от заявките ще се връчва лично на упълномощен представител на Изпълнителя – на ръка срещу подпис, по пощата – чрез обратна разписка или по факс. Изпълнителят се задължава да доставя всяка партида с партиден анализен сертификат за качество, който съдържа информация за: наименование и произход на продукта, количество, номер на партидата, дата на производство, срок на годност, резултати от физико-химичния анализ на продукта (партидата), допустими норми. Всяка доставка следва да е придружена и с информационен лист за безопасност на продукта. Възможност, минимални и специални изисквания за представяне на варианти в офертите – няма. Забележка: Участникът има право да получи колкото му е необходимо количество от стабилизираната утайка след метантанк, както и да предостави до 50 кг от избран от него продукт за предварително тестване в промишлени реални условия, за да избере най – подходящият полимер за обезводняване. В офертата си може да предложи само един, единствен вид.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

24962000

Описание:

Химически продукти, използвани за обработка на вода


Срок за получаване на офертите

06/06/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите е по реда на чл.97, ал.3 от ППЗОП и ще се извърши на 13.06.2017 г. в 10:00 часа в заседателната зала на ЦУ на „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора, намиращо се на ул. „Христо Ботев” №62.

Дата на изпращане на настоящата информация

29/05/2017  (дд/мм/гггг)