Версия за печат

BG-Карлово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

Об-3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.05.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000471365

BG421, Община Карлово, ул. Петко Събев № 1, За: Николай Колев, България 4300, Карлово, Тел.: 0335 54586, E-mail: [email protected], Факс: 0335 54581

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.karlovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.karlovo.bg/index.php?option=com_content&Itemid=591&catid=92&id=4351&lang=bg&view=article.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

64960 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Благоустрояване на междублоковото пространство при жилищен комплекс в УПИ VI – жилищен комплекс на кв. 118а по плана на гр. Карлово, община Карлово“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45211360

Описание:

Строителни и монтажни работи по градско благоустройство


Срок за получаване на офертите

02/06/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на възложителя. Офертата се изготвя по приложените към обявата образци, публикувани на интернет страницата на възложителя.

Дата на изпращане на настоящата информация

18/05/2017  (дд/мм/гггг)