Версия за печат

BG-Етрполе

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

6

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.05.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000776259

BG412, Община Етрополе, пл. Девети септември № 1, За: инж. Марияна петрова, България 2180, Етрполе, Тел.: 0720 68225, E-mail: obstina@etropolebg.com, Факс: 0720 65011

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://etropolebg.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://etropolebg.com/etropole/index.php/profil-na-kopuvacha.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

220000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Основни ремонти на обекти: 1. Рехабилитация на ул. „Oборище“, гр. Етрополе 2. Рехабилитация на ул. „Никола Михайлов“ / от бул.“Партизански“ до бул. „Руски“/, гр. Етрополе 3. Рехабилитация на ул. „27-ми ноември“ / от бул.“Партизански“ до бул. „Руски“/, гр. Етрополе 4. Рехабилитация на ул. „Георги Бенковски“, с. Брусен, общ. Етрополе

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

31/05/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

16/05/2017  (дд/мм/гггг)