Версия за печат

BG-ЧИРПАН

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1068

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.05.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540187

BG344, ЮИДП ДП ТП ДГС ЧИРПАН, УЛ.ПЕЙО К.ЯВОРОВ №18, За: Тодорка Танева, България 6200, ЧИРПАН, Тел.: 0416 93072, E-mail: dgs_chirpan@abv.bg, Факс: 0416 96119

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dgstchirpan.uidp-sliven.com/nachalo.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dgstchirpan.uidp-sliven.com/procedures/1068.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

5000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА И МОНТАЖ НА ГАЗОВИ УРЕДБИ ЗА 5/ПЕТ/БРОЯ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА СОБСТВЕНОСТ НА ЮИДП ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЧИРПАН“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50100000

Описание:

Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване


Срок за получаване на офертите

25/05/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Получаване на документите за участие: Документи за участие се получават от деловодството на ТП ДГС ЧИРПАН на адрес: 6200, гр. Чирпан, област Стара Загора, ул.“П.К.Яворов“ № 18 или могат да бъдат изтеглени от интернет страница на ЮИДП, гр.Сливен, в раздел Профил на Купувача в срок до изтичане на срока за публичен достъп до обявата.

Дата на изпращане на настоящата информация

15/05/2017  (дд/мм/гггг)