Версия за печат

BG-Елхово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.05.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540070

BG343, ЮИДП ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЕЛХОВО, ул.Сан Стефано № 13, За: инж.Кирил Кирилов, Боствана 8700, Елхово, Тел.: 0478 88262, E-mail: dgselhovo@uidp-sliven.com, Факс: 0478 88250

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dgselhovo.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://uidp-sliven.com/procedures/1065.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

1656 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в наредба № 3/1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и служителите на ТП Държавно горско стопанство «Елхово»

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85100000

Описание:

Услуги на здравеопазването


Срок за получаване на офертите

22/05/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

12/05/2017  (дд/мм/гггг)