Версия за печат

BG-Копривщица

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

03

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.05.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000776331

BG412, Община Копривщица, ул. Любен Каравелов № 16, За: инж. Османи Родригес, България 2077, Копривщица, Тел.: 0884 291864, E-mail: info@koprivshtitsa-bg.com, Факс: 0884 836906

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.koprivshtitsa-bg.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://koprivshtitsa-bg.com/bg/municipality/profil-na-kupuvacha/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

173377 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Ремонт на водопровод и канализация на ул. „Иван Джартазанов“, ул. „Димо Пиринджиев“ и ул. „Георги Бенковски”- от О.Т. 323 до О.Т. 322, гр. Копривщица“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45332200, 45332300

Описание:

Строителни и монтажни работи на водоснабдителни инсталации
Строителни и монтажни работи на канализационни инсталации


Срок за получаване на офертите

31/05/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши на 01.06.2017 г. /четвъртък/, в11:00 часа, в сградата на община Копривщица, на адрес: гр. Копривщица, ул.„Любен Каравелов“ № 16. Разглеждането и оценката на офертите и класирането на участниците се извършва от специално назначена от Възложителя комисия, съгласно чл. 97 от ППЗОП. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците. Забележка: Поради технически причини посоченият факс неможе да бъде използван за връзка с Възложителя.

Дата на изпращане на настоящата информация

10/05/2017  (дд/мм/гггг)