Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ДАЕУ-1914

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.05.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 177098809

BG411, Държавна агенция Електронно управление, ул. Ген. Й. В. Гурко № 6, За: Диляна Найденова - старши експерт, дирекция Обществени поръчки, България 1000, София, Тел.: 02 9492316, E-mail: dnaydenova@esmis.government.bg, Факс: 02 9818787

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://e-gov.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016/166.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

52000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на моторни превозни средства, собственост на ДАЕУ".

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50112100

Описание:

Услуги по ремонт на леки автомобили


Срок за получаване на офертите

17/05/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Цялата документация към поръчката, включваща обява, приложения, проект на договор, методика и техническа спецификация, е достъпна в профила на купувача на интернет страницата на възложителя. Минималните изисквания, на които следва да отговарят предложенията от участниците, са подробно описани в техническата спецификация. Отварянето на офертите ще се състои на 18.05.2017г. от 14:00 ч. в сградата на Държавна агенция „Електронно управление“, гр. София, ул. Ген. Й. В. Гурко № 6. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

10/05/2017  (дд/мм/гггг)