BG-Перник

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

995

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.05.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 823073638

BG414, ВиК ООД , гр. Перник, ул. Средец 11, За: Десислава Йорданова, България 2300, Перник, Тел.: 076 649817, E-mail: vik_pernik@abv.bg, Факс: 076 499831

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik-pernik.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vik-pernik.eu/order.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

7000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Избор на обслужваща банка за нуждите на „Водоснабдяване и канализация”ООД-гр. Перник и регионалните й структури : Район Перник, Район Радомир, Район Брезник, Район Земен и Район Трън".

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66120000

Описание:

Инвестиционни банкови услуги и свързаните с тях услуги


Срок за получаване на офертите

17/05/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. Участниците трябва да представят оферта, която да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на възложителя. Офертата се подава на български език - на хартиен носител. Към обявата, в раздел "профил на купувача" от интернет страницата на възложителя www. vik-pernik.eu са предоставени техническа спецификация; указания за участие; образци на документи и проект на договор. 2. Срокът за изпълнение на договора е 12 месеца от датата на неговото подписване. 3. При отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

10/05/2017  (дд/мм/гггг)