Версия за печат

BG-Симеоновград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.05.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000903729

BG422, Община Симеоновград, пл.Шейновски № 3, За: Мими Дачева, България 6490, Симеоновград, Тел.: 0378123 41, E-mail: Obshtina_simgrad@abv.bg, Факс: 0378120 06

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.simeonovgrad.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.simeonovgrad.bg.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

60000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Почистване на нерегламентирани сметища на територията на община Симеоновград"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90000000, 90500000

Описание:

Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда
Услуги, свързани с битови остатъци и отпадъци


Срок за получаване на офертите

10/05/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

03/05/2017  (дд/мм/гггг)