Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

325

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.04.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121267370

BG411, Върховен административен съд, бул. Александър Стамболийски № 18, За: Красимира Георгиева - експерт- обществеени поръчки, България 1301, София, Тел.: 02 9404387, E-mail: K.Georgieva@sac.justice.bg, Факс: 02 9404286

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sac.justice.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.sac.justice.bg/pages/bg/procedures.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

60000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Доставка на защитна стена в комбинация с устройство за защита на електронните пощи на ВАС" . Дейностите по доставката включват: доставка и и монтаж на мрежово оборудване 2 бр.защитни стени с интегрирана антивирусна защита и 2 бр. устройства за защита на електронните пощенски кутии на ВАС; инсталация и конфигурация на предложеното и доставено оборудване, както и миграция на сегашната функционална конфигурация,осигурено право/лиценз/ за обновяване на всички софтуерни компоненти за минимум 1 година: гаранционна поддръжка на инсталираното оборудване.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

32420000, 48730000

Описание:

Мрежово оборудване
Софтуерни пакети за защита


Срок за получаване на офертите

04/05/2017 , 12:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл.188,ал.2 ще бъде удължен срока за получаване на оферти с най-малко 3 дни,когато в първоначално опредления срок за получаване на оферти, са получени по-малко от три оферти. Допълнителна информация за процедурата може да бъде намера в Профила на купувача на ВАС на интернет адрес www.sac.justice.bg/pages/bg/procedures

Дата на изпращане на настоящата информация

26/04/2017  (дд/мм/гггг)