Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1222

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.04.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

BG411, Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), бул. „Цар Борис III“ № 136, За: Радослава Павлова, България 1618, София, Тел.: 02 9559798, E-mail: r.pavlova@eea.government.bg, Факс: 02 9559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/38_OP.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

54070 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Калибриране на технически средства"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50433000

Описание:

Услуги по калибриране


Срок за получаване на офертите

28/04/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на възложителя. Офертата се изготвя по приложените към обявата образци, публикувани на интернет страницата на възложителя (http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/38_OP). Офертата се подава на български език - на хартиен носител.

Дата на изпращане на настоящата информация

21/04/2017  (дд/мм/гггг)