Версия за печат

BG-С.ЧУПРЕНЕ

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

408

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.04.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000159700

BG311, ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ, С.ЧУПРЕНЕ, ОБЛ.ВИДИН, УЛ. АСЕН БАЛКАНСКИ № 55, За: ИНЖ.ГАЛИНА КАМЕНОВА, България 3950, С.ЧУПРЕНЕ, Тел.: 09327 2508, E-mail: ob_chuprene@abv.bg, Факс: 09327 2402

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.chuprene.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://info-m.eu/chuprene/?cat=19.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

77565.24 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ В АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА КМЕТСТВО С.РЕПЛЯНА"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


Срок за получаване на офертите

08/05/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

21/04/2017  (дд/мм/гггг)